eXorithm – Execute Algorithm: View / Run Algorithm area_circle

Logo Beta

function area_circle ($radius

{

  return $radius$radiuspi();