eXorithm – Execute Algorithm: View / Run Algorithm evaluate_for_x

Logo Beta

function evaluate_for_x ($equation$x
{
  return evaluate_equation$equationarray'x'=>$x));