eXorithm – Execute Algorithm: View / Run Algorithm peasant_multiply

Logo Beta

function peasant_multiply ($a$b

{

  $c = 0;

  

  while$a>0)

  {

    if(($a%10)%2 != 0)

      $c += $b

    $a = $a >> 1;

    $b = $b << 1;

  }

  

  return $c