eXorithm – Execute Algorithm: View / Run Algorithm volume_prolate_spheroid

Logo Beta

function volume_prolate_spheroid ($polar_radius$equatorial_radius

{

  $volume = (4/3) * pi() * ($equatorial_radius * $equatorial_radius) * $polar_radius

  return $volume